Kontrolltjänster

Kontroller ökar säkerheten i butiken, förebygger problem och stärker rutinerna. De genomförs av särskilt utbildad personal efter noggrann genomgång med företagsledningen.

Observation

Vår medarbetare besöker butiken för att observera personalens säkerhetsmedvetande, efterlevnaden av rutiner m.m.

Uppmärksamhetskontroll

Vår personal utsätter butiken för säkerhetsrisker och kontrollerar personalens reaktioner, hur rutiner följs m.m.

Utpasseringskontroll

Vår personal kontrollerar personalens väskor vid hemgång för att förebygga internstölder.

Provköp

Vår personal handlar i butiken för att se att rätt summa slås in på kvitto, att säkerhetsrutiner följs m.m.